Нашите Класове

Групите са ориентировъчни, възрастовите ограничения - примерни и родителя ще има основната роля при определяне към коя група принадлежи собственото му дете, в зависимост от това, до каква степен е запознато с Български език и на база на какво ниво е спрямо входящ тест.Група "Мечо Пух" - 2-3 год.

09:00 - 10:00 в Събота

В група „Мечо Пух” се работи по първата част от образователната програмна система на издателство „Булвест 2000”, която следваме и се нарича „Малка приказна пътечка”. Тук се докосваме до теми, подбрани и формулирани така, че да отговарят в максимална степен на интереса на деца до 3 години (деца от детските ясли) към конкретни области и обекти от действителността, близки и достъпни до техния опит и ежеднение. Те са комплексни и в тях е интегрирано образователното съдържание по всички образователни направления. Децата ще изучават български език чрез слушане, наблюдение, опознаване на различни обекти от заобикалящия ги свят. Многообразието на методите на обучение за придобиване и представяне на информация е съобразено с възрастта на децата и се изразява в:
- Нагледни методи за придобиване на значима визуална информация – демонстрация, наблюдение и разглеждане.
- Вербални методи за получаване и обмен на значима словесна информация – използване на езика: назоваване, разказ, описание, обяснение, разговор, разказване и четене на художествена литература.
- Практически методи за използване на придобития собствен опит, осмислянето и транформирането му в друго качество - обследване, участие в групови занимания, предметни игри, музикално-двигателни игри, песни, елементарни опити и експериментиране, конструиране, моделиране и др.
- Игрови методи.
Независимо кой метод се прилага, основно ще бъде използвана положителната връзка между връстниците и уместно поведение на учителите за изграждане на езиков речник.

Група "Звездичка" - 3-4 год. - I-ва група детска градина

В група „Звездичка” се работи по програмната система на издателство „Булвест 2000”, известна сред образователната общност със заглавието „Приказни пътечки”. Тя обхваща комплект с материали, за първа група на детската градина. Всяко дете разполага с работни листове за самостоятелна работа. Прилаганите методи и похвати са: разговор, прочит на приказка, преразказ на приказка, сензорно обследване на играчка, назоваване, повторение, артикулационна гимнастика, слушане на песен, изпълнение на песен, куклен етюд, музикално-подвижна игра. Цялостното развитие на речта е интегрирано с игровата култура на детето и с музикалното му развитие. В тази група се обръща внимание на подготовката на децата към обособяване на реална представа за обекти, цветове, различни аспекти от ежедневието, учене на хореографии по песни, смислови игри. Заниманията в групата помагат на децата да израстнат до положение, в което да бъдат готови за следващата група.


Група "Луничка" - 4-5 год. - II-ра група на детска градина

10:15 - 11:45 в Събота

В група "Луничка" децата продължават обучението си по програмата на Булвест 2000 за втора група на детската градина. Основните занимания включват: възприемане на стихотворения, развитие на детската реч, възприемане на приказки, съставяне на изречения, водене на диалог, правилно произнасяне на звуци, разпознаване на герои в приказки, развиване на интереса към слушане, развитие на детската свързана реч, съставяне на писмо, откриване на приказка по илюстрация, преразказ, диагностика на постиженията на детето.


Група "Слънчо" - 5-6 год. - III-та група на детска градина

11:30 - 14:00 в Събота

В група "Слънчо" децата продължават обучението си по програмата на Булвест 2000 за трета група на детската градина. Основните занимания включват: възприемане на стихотворения, развитие на детската реч, възприемане на приказки, съставяне на изречения, водене на диалог, правилно произнасяне на звуци, разпознаване на герои в приказки, развиване на интереса към слушане, развитие на детската свързана реч, съставяне на писмо, откриване на приказка по илюстрация, преразказ, диагностика на постиженията на детето.


Група "Предучилищна, 4-та" - 6-7 год.

В група „Предучилищна, 4-та“ децата работят по програмната система „Здравей Училище“ – възпитава и обучава децата от IV подготвителна група в детската градина или училището. Тя е естествено продължение на „Приказни пътечки“ и завършваща част от образователния продукт. Чрез разнообразните творчески дейности, заложени в методическите насоки, чрез нагледно-действените и игровите процедури се открива път на детето към познание, основано на опит и съпреживяване, на познавателна активност и стимулиране на инициатива за постигане на целите. Oсъществява се подготвителен етап за писане и четене, Роден Край. Работа с учебник и помагала. Писане на елементи на букви, изучаване на различни концепции за Родния край, Традиции и Празници. В групата поставяме начални основи на знания, които са задължителни в Българските училища. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази. Различните проекти, поставени в часовете, ще накарат децата да почувстват Българското самосъзнание.


I-ви клас - 7 год.

В I-ви клас се осъществява писане и четене, Роден Край. Работа с учебник и помагала. Писане на елементи на букви, изучаване на различни концепции за Родния край, Традиции и Празници. В групата поставяме начални основи на знания, които са задължителни в Българските училища. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази. Различните проекти, поставени в часовете, ще накарат децата да почувстват Българското самосъзнание.


II-ри клас

13:30 - 17:00 в Събота

Във II-ри клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. По БЕЛ се набляга на текст, изречение, дума, звуков състав, азбука, сричка, ударение, изговор, правопис, звучни и беззвучни съгласни, число на съществително име, съществително нарицателно, собствено име, съществителни умалителни имена, прилагателно име, глагол. Правят се контролни за първи и втори срок. Обръща се внимание на следните теми: живота в училище, сезони, празници и развлечения, история на България, у дома, движение на улицата, човешкото тяло, сетива и органи, нашата храна, календар, зимни празници, моят роден край, транспортни средства, професии, животът и хората, животни. Родителите ще получават месечен имейл с темите на техните деца за целия период. Очакваме подкрепа. Предварително може да обсъждате темите с децата си в къщи и подготвяте материали и истории по дадените въпроси за по-голям успех.


III-ти клас

В III-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


IV-ти клас

В IV-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


V-ти клас

09:00 - 15:00 в Събота

В V-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


VI-ти клас

11:00 - 15:00 в Събота

В VI-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


VII-ми клас

В VII-ми клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


VIII-ми клас

В VIII-ми клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


IX-ми клас

13:00 - 17:30 в Събота

В IX-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


X-ми клас

13:00 - 17:30 в Събота

В X-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


Български език като чужд език - нова програма!