Нашите Класове

Групите са ориентировъчни, възрастовите ограничения - примерни и родителя ще има основната роля при определяне към коя група принадлежи собственото му дете, в зависимост от това, до каква степен е запознато с Български език и на база на какво ниво е спрямо входящ тест.Група "Мечо Пух" - 2-3 год.

В група „Мечо Пух” се работи по първата част от образователната програмна система на издателство „Булвест 2000”, която следваме и се нарича „Малка приказна пътечка”. Тук се докосваме до теми, подбрани и формулирани така, че да отговарят в максимална степен на интереса на деца до 3 години (деца от детските ясли) към конкретни области и обекти от действителността, близки и достъпни до техния опит и ежеднение. Те са комплексни и в тях е интегрирано образователното съдържание по всички образователни направления. Децата ще изучават български език чрез слушане, наблюдение, опознаване на различни обекти от заобикалящия ги свят. Многообразието на методите на обучение за придобиване и представяне на информация е съобразено с възрастта на децата и се изразява в:
- Нагледни методи за придобиване на значима визуална информация – демонстрация, наблюдение и разглеждане.
- Вербални методи за получаване и обмен на значима словесна информация – използване на езика: назоваване, разказ, описание, обяснение, разговор, разказване и четене на художествена литература.
- Практически методи за използване на придобития собствен опит, осмислянето и транформирането му в друго качество - обследване, участие в групови занимания, предметни игри, музикално-двигателни игри, песни, елементарни опити и експериментиране, конструиране, моделиране и др.
- Игрови методи.
Независимо кой метод се прилага, основно ще бъде използвана положителната връзка между връстниците и уместно поведение на учителите за изграждане на езиков речник.

Група "Звездичка" - 3-4 год. - I-ва група детска градина

09:00 - 10:00 в Събота

В група „Звездичка” се работи по програмната система на издателство „Булвест 2000”, известна сред образователната общност със заглавието „Приказни пътечки”. Тя обхваща комплект с материали, за първа група на детската градина. Всяко дете разполага с работни листове за самостоятелна работа. Прилаганите методи и похвати са: разговор, прочит на приказка, преразказ на приказка, сензорно обследване на играчка, назоваване, повторение, артикулационна гимнастика, слушане на песен, изпълнение на песен, куклен етюд, музикално-подвижна игра. Цялостното развитие на речта е интегрирано с игровата култура на детето и с музикалното му развитие. В тази група се обръща внимание на подготовката на децата към обособяване на реална представа за обекти, цветове, различни аспекти от ежедневието, учене на хореографии по песни, смислови игри. Заниманията в групата помагат на децата да израстнат до положение, в което да бъдат готови за следващата група.


Група "Луничка" - 4-5 год. - II-ра група на детска градина

В група "Луничка" децата продължават обучението си по програмата "Приказни пътечки" на Булвест 2000 за втора група на детската градина. Основните занимания включват: възприемане на стихотворения, развитие на детската реч, възприемане на приказки, съставяне на изречения, водене на диалог, правилно произнасяне на звуци, разпознаване на герои в приказки, развиване на интереса към слушане, развитие на детската свързана реч, съставяне на писмо, откриване на приказка по илюстрация, преразказ, диагностика на постиженията на детето. Водещи цели са развиване на детска свързана реч, създаване на модели за участие в диалог; възприемане на литературно произведение, пресъздаване на приказка чрез преразказ. Очаквани резултати – ученикът участва в диалог – включва етикетни изрази за общуване; слуша и възприема литературно произведение, влиза в роля и импровизира реплики и действия; описва предмети и явления.


Група "Подготвителна" - 5-6 год. - III-та група на детска градина

10:15 - 12:45 в Събота

В група "Подготвителна" децата продължават обучението си по програмната система на Булвест 2000 за трета група на детската градина "Здравей училище". Основните занимания включват: възприемане на стихотворения, развитие на детската реч, възприемане на приказки, съставяне на изречения, водене на диалог, правилно произнасяне на звуци, разпознаване на герои в приказки, развиване на интереса към слушане, развитие на детската свързана реч, съставяне на писмо, откриване на приказка по илюстрация, преразказ, диагностика на постиженията на детето. Цели на системата са социалната подготовка за училище - създаване на нагласа и очакване на детето да тръгне на училище, познавателна подготовка - формиране на положително отнощение на детето към ученето и специална подготовка за училище - овладяване на книжовната форма на езика и осигуряване на лексикален запас.


Група "Слънчо", Предучилищна, 4-та - 6-7 год.

В група "Слънчо" - Предучилищна, 4-та гр. децата работят по програмната система „Здравей Училище“ – възпитава и обучава децата от IV подготвителна група в детската градина или училището. Тя е естествено продължение на „Приказни пътечки“ и завършваща част от образователния продукт. Чрез разнообразните творчески дейности, заложени в методическите насоки, чрез нагледно-действените и игровите процедури се открива път на детето към познание, основано на опит и съпреживяване, на познавателна активност и стимулиране на инициатива за постигане на целите. Oсъществява се подготвителен етап за писане и четене, Роден Край. Работа с учебник и помагала. Писане на елементи на букви, изучаване на различни концепции за Родния край, Традиции и Празници. В групата поставяме начални основи на знания, които са задължителни в Българските училища. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази. Различните проекти, поставени в часовете, ще накарат децата да почувстват Българското самосъзнание.


I-ви клас - 7 год.

В I-ви клас се осъществява писане и четене, изучава се Роден Край. Работа с учебник и помагала. Писане на елементи на букви, изучаване на различни концепции за Родния край, Традиции и Празници. В групата поставяме начални основи на знания, които са задължителни в Българските училища. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази. Различните проекти, поставени в часовете, ще накарат децата да почувстват Българското самосъзнание. Очакваните резултати от езиковото обучение са свързани със знания, умения и отношения от областта на различни дялове на езика – фонетика, синтаксис и лексикология, като се поставя акцент върху звуковете (гласни и съгласни) и буквите (главна и малка, печатна и ръкописна) в българския книжовен език, видовете изречения по цел на общуване (съобщително и въпросително), звуковия състав и лексикалното значение на думата. Очакваните резултати от обучението по литература са насочени към четенето, възприемането и разбирането на произведения от различни жанровe на литературата и фолклора за деца (приказка, разказ, стихотворение, гатанка), видовете реч (стихотворна и нестихотворна), уменията за ориентация в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).


II-ри клас

Във II-ри клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. По БЕЛ се набляга на текст, изречение, дума, звуков състав, азбука, сричка, ударение, изговор, правопис, звучни и беззвучни съгласни, число на съществително име, съществително нарицателно, собствено име, съществителни умалителни имена, прилагателно име, глагол. Правят се контролни за първи и втори срок. Обръща се внимание на следните теми: живота в училище, сезони, празници и развлечения, история на България, у дома, движение на улицата, човешкото тяло, сетива и органи, нашата храна, календар, зимни празници, моят роден край, транспортни средства, професии, животът и хората, животни. Родителите ще получават месечен имейл с темите на техните деца за целия период. Очакваме подкрепа! Предварително може да обсъждате темите с децата си в къщи и подготвяте материали и истории по дадените въпроси за по-голям успех.


III-ти клас

13:00 - 16:00 в Събота

В III-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. В този клас се усъвършенстват уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо. Овладяват се и се задълбочават знанията за частите на речта, за видовете морфеми, изречения и за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Езиковото обучение обхваща звуков състав, строеж и значение на думата, части на речта, видове изречения. Литературното обучение обхваща литературни и фолклорни текстове, художествени текстове и читателска култура.


IV-ти клас

В IV-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Учениците работят самостоятелно, като поетапно се надгражда и се разширява обема на знания и умения за говорене и писане на български език, за четене и слушане с рабиране. Нови теми, по които се работи в курса 1-4 кл. са сложни думи, части на речта, времена на глагола, видове изречения по състав, съчиняване и редактиране на текст.


V-ти клас

В V-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст.


VI-ти клас

В VI-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Децата обогатяват своите познания по български език и усъвършенстват уменията си да си служат с него.


VII-ми клас

09:00 - 13:00 в Събота

В VII-ми клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Учениците максимално лесно овладяват българския език с подчертана насоченост към практическото му приложение в различните комуникативни речеви ситуации. Учебният комплект е допълнен с материали на издателство "Клет" и реално осигурява отлична възможност за постигане на очакваните резултати, заложени в учебната система. Набляга се на текст като масова комуникация, художествен текст и звукови промени в думата. Учениците се подготвят за тест за ниво В1 за получаване на Сертификат за двуезичие.


VIII-ми клас

В VIII-ми клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебици, помагала и справочници. Писане и четене съобразно нивото на класа. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Предлага се подготовка за изпита за двуезичие към Софийски Университет, изучава се граматика и учениците се запонават с особеностите на изпита.


IX-ти клас

В IX-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН и се усвоява нов материал, следвайки структурата на учебен план за училище в чужбина. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Активно се преговарят знанията от 5-8 кл. Води се диалог и монолог, обогатява се езиковия речник. Усилена подготовка за ниво В2 на теста към СУ за получаване на Сертификат за двуезичие.
X-ти клас

В X-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Преговор на граматика. Водене на различни видове диалог. Активно участие в кампании, свързани с училището. Усилена подготовка за ниво В2 на теста към СУ за получаване на сертификат за двуезичие, примерни тестове за сертифициране:
- Говорене: интервю; ситуационен диалог; описание, сравнение, коментар по зададен стимул; разсъждение, аргументация, разказ по тема
- Слушане с разбиране
- Четене с разбиране
- Писане, придобиване на отлични умения да се използва фонетична клавиатура, използване на азбучна система кирилица.


XI-ти клас

11:30 - 16:00 в Събота

В XI-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Изучават се литературни произведения. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Тестови уроци и подготовка за ниво С1 за изпита за двуезичие към СУ. Подпомагане за по-добро владеене и по-голяма активност при устно общуване във всекидневието. Участие в извънкласни кампании, свързани с популяризацията на училището и българските традиции.


XII-ти клас

11:30 - 16:00 в Събота

В XII-ти клас се осъществява обучение по Български Език и Литература, История и География. Работа с учебник и помагала. Писане и четене. Следва се адаптирана програма за обучение на ученици извън границите на България, одобрена от МОН. Изучават се литературни произведения. Учене на песни и стихотворения, както и запознаването с най-известните български разкази за тази възраст. Тестови уроци и подготовка за ниво С1 за изпита за двуезичие към СУ. Подпомагане за по-добро владеене и по-голяма активност при устно общуване във всекидневието. Участие в извънкласни кампании, свързани с популяризацията на училището и българските традиции.


Български език като чужд език!

Български език като чужд език е програма, специално разработена за деца, които не са изложени на езика вкъщи или които не говорят езика. Целта на курса е да учи децата на разговорен български, чрез обогатяване на речника им, предоставяне на илюстрации и водене на диалог. Програмата се предоставя отделно или като допълнение за учениците, които посещават редовните занятия.